Wednesday April 17, 2024
वि.सं २०८१ बैशाख ०५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्सस् रु  ५०००/-
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • निःशुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क Cell Pay
  • निःशुल्क  ए.टि.एम

 

 

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि