Tuesday May 21, 2024
वि.सं २०८१ जेठ ०८ मङ्गलबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्स: रु ५००/-
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • नि: शुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • मोबाइल बैंकिंग
  • नेपाल टेलिकमको नि: शुल्क बिल भुक्तान प्रणाली
  • Visa ए.टि.एम

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि