Wednesday April 17, 2024
वि.सं २०८१ बैशाख ०५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

133.2
खरिद दर

133.8
बिक्री दर

1 EUR

140.75
खरिद दर

142.16
बिक्री दर

1 GBP

165.22
खरिद दर

166.87
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्