Tuesday October 26, 2021
वि.सं २०७८ कार्तिक ०९ मङ्गलबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

119.8
खरिद दर

120.4
बिक्री दर

1 EUR

138.8
खरिद दर

141.3
बिक्री दर

1 GBP

164.55
खरिद दर

166.7
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्