Sunday June 23, 2024
वि.सं २०८१ असार ०९ आइतबार
European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

ब्याज दर : आधार दर + अधिक्तम ६.०० % प्रिमियम बार्षिक

सुविधाहरु

यो कर्जा घर खरीद, घर निर्माण, मर्मत संभार, आन्तरिक सजावट तथा फर्निसिङ गर्ने प्रयोजनका
लागि प्रदान गरिनेछ ।

आवश्यकताहरु

 • पुर्ण रुपमा भरिएको कर्जा आवेदन फारम
 • पुर्ण रुपमा भरिएको Know Your Customer फारम
 • ऋणी र धनजमानीको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो
 • ऋणी र धनजमानीको आवास स्थानको मानचित्र
 • ऋणी र धनजमानीको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • आयश्रोत प्रमाणित भएको कागजात
 • घरजग्गाको लालपुर्जा
 • राजिनामा÷अंशबण्डा÷बकसपत्र वा घरजग्गा नामसारी भईआएको लिखतको प्रतिलिपी
 • पछिल्लो आ.व. को तिरो तिरेको रसिद
 • चारकिल्ला प्रमाणितको कागज
 • घर निर्माण स्वीकृतको कागज (सम्वन्धित कार्यालयबाट)
 • घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र(सम्वन्धित कार्यालयबाट)
 • घरको प्रमाणित नक्सा (सम्वन्धित कार्यालयबाट)
 • जग्गाको नापी नक्सा Blueprint
 • जग्गाको ट्रेस नक्सा (आवश्यक भएमा)
 • मुल्यांकनकर्ता द्धारा तयार गरिएको अनुमानित निर्माण लागत
 • घर जग्गा खरिद गर्न गरिएको बैनापट्टाको कागजको प्रतिलिपी

सेवा शुल्क

 • ​प्रशासनिक शुल्क -१%
 • सि आइ सि शुल्क - रु. २५० प्रति सोधपुछ (कारोवार देखा  नपरेमा)
 • सि आइ सि शुल्क - रु. ५०० प्रति सोधपुछ (कारोवार देखा  परेमा)