Sunday September 26, 2021
वि.सं २०७८ असोज १० आईतबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्सस् रु ५००/-
  • ब्याज दर ४.५०% वार्षिक (दैनिक आधारमा)
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • निःशुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • VISA ए.टि.एम
  • मोबाइल बैंकिङ्ग
  • इन्टरनेट बैंकिङ्ग

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि