Sunday September 24, 2023
वि.सं २०८० असोज ०७ आईतबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्सस् रु १०००/-
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • असीमित जम्मा भुक्तानी

 

 

सुविधाहरु

  • ए.टि.एम
  • मोबाइल बैंकिङ्ग

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि