Sunday February 25, 2024
वि.सं २०८० फाल्गुण १३ आईतबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

 

  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • निःशुल्क चेक बुक

 

सुविधाहरु

  • VISA ए.टि.एम
  • मोबाइल बैंकिङ्ग
  • नेपाल टेलिकमको निःशुल्क बिल भुक्तान प्रणाली

 

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि