Wednesday April 17, 2024
वि.सं २०८१ बैशाख ०५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

सुरक्षा सुत्र

 

१. ईमेल सुरक्षा सुत्र

 

२. अनलाईन बैंकिङ्ग सुरक्षा सुत्रः

 
 

३ ए.टि.एम सुरक्षा सुत्रः

 

 

४. मोबाईल फोन सुरक्षा सुत्रः

यहाँले प्रयोग गर्ने मोबाईलबाट हुन सक्ने ठगीबाट बच्नको लागि मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने अवस्थामा आँफु सचेत र सुरक्षित भएर प्रयोग गर्नुहोस् । 
 

मोबाईल बैंकिङ्गको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने साबधानीहरुः

 

उल्लेखित सुरक्षा सुत्र तोडेको अवस्थामा?

 
यदी यहाँको मोबाईल बैंकिङ्गको सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै शंकास्पद अवस्था सिर्जना भएमा वा मोवाईल हराएमा तुरुन्त यस विकास बैंकको डिजिटल बैंकिङ्ग ईकाईको मोबाईल नम्बर ९८०२३०६८८९ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।