Tuesday May 21, 2024
वि.सं २०८१ जेठ ०८ मङ्गलबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

ब्याज दर : आधार दर +अधिक्तम ६.००% प्रिमियम बार्षिक

सुविधाहरु

यो कर्जा विभिन्न साना तथा मझौला उद्योग, व्यापार व्यावसाय स्थापना गर्न, विस्तार गर्नका लागि
चाहिने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन पूँजीको आवश्यकता पुरा गर्न प्रदान गरिन्छ ।

आवश्यकताहरु

 • पुर्ण रुपमा भरिएको कर्जा आवेदन फारम
 • पुर्ण रुपमा भरिएको Know Your Customer (KYC) फारम
 • फर्म/कम्पनीको अद्यावधिक दर्ता प्रमाण पत्र
 • फर्म/कम्पनीकोस्थाई लेखा नम्बर प्रमाण पत्र
 • कम्पनीले कर्जा लिने रकम र सो कार्यको लागि अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तोकेको व्यहोराको सञ्चालक समितिको निर्णय (Minute)
 • कम्पनीको हकमा चुक्ता पूँजीकोषको १०० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा माग गरेमा सो कम्पनीकोविशेष साधारण सभाको (Minute) पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली
 • कम्पनीको पछिल्लो पटकको शेयरधनी दर्ता किताव
 • साझेदारी लिखत (साझेदार फर्मको हकमा)
 • ऋणी र धनजमानीको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो
 • ऋणी र धनजमानीको आवास स्थानको मानचित्र
 • ऋणी र धनजमानीको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • आयश्रोत प्रमाणित भएको कागजात
 • घरजग्गाको लालपुर्जा
 • राजिनामा/अंशबण्डा/बकसपत्र वा घरजग्गा नामसारी भईआएको लिखतको प्रतिलिपी
 • पछिल्लो आ.व. को तिरो तिरेको रसिद
 • चारकिल्ला प्रमाणितको कागज
 • घरको नक्सा
 • जग्गाको नापीनक्सा ९द्यगिभउचष्लत०
 • जग्गाको ट्रेस नक्सा (आवश्यक भएमा)

सेवा शुल्क

 • प्रशासनिक शुल्क -१%
 • सि आइ सि शुल्क - रु. २५० प्रति सोधपुछ (कारोवार देखा  नपरेमा)
 • सि आइ सि शुल्क - रु. ५०० प्रति सोधपुछ (कारोवार देखा  परेमा)