Tuesday May 21, 2024
वि.सं २०८१ जेठ ०८ मङ्गलबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

ब्याज दर : आधार दर अधिक्तम ६.००%  प्रिमियम बार्षिक

सुविधाहरु

यो कर्जा निजि प्रयोजनका लागि हुनेछ । यो कर्जा नयाँ  सवारी साधनको चलानी मूल्यको वा मूल्यांकन रकमको  ५० % सम्म  तथा पुराना (प्रयोग भएका) सवारी साधनको निष्पक्ष बजार मूल्य सम्मको खरिद गर्नका लागि प्रदान गरिनेछ ।  यो कर्जाको अवधि ७ वर्ष सम्मको लागि हुनेछ ।

आवश्यकताहरु

  • पुर्ण रुपमा भरिएको कर्जा आवेदन
  • ऋणी र धनजमानीको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो
  • ऋणी र धनजमानीका नागरिकताको प्रतिलिपी
  • आयश्रोत प्रमाणित भएको कागजात प्रतिलिपी
  • सवारीको बोलपत्र
  • अन्य कागजातहरु बैंकको माग बामोजिम

सेवा शुल्क

  • पुर्ण रुपमा भरिएको कर्जा आवेदन
  • प्रशासनिक शुल्क - १ %
  • सि आइ सि शुल्क - रु २५० प्रति सोधपुछ (कारोबार देखा नपरेमा)
  • सि आइ सि शुल्क - रु ५०० प्रति सोधपुछ (कारोबार देखा परेमा)