Wednesday April 17, 2024
वि.सं २०८१ बैशाख ०५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्स रु १००/- 
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • नि:शुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • Visa ए.टि.एम 
  • निशूल्क मोबाइल बैंकिंग (पहिलो वर्षको लागि)
  • निशूल्क  ईन्टरनेट बैंकिंग (पहिलो वर्षको लागि)

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो