Wednesday April 17, 2024
वि.सं २०८१ बैशाख ०५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्सस् रु ० (बैंकले रु १०० जम्मा गरिदिनेछ)

 

 

सुविधाहरु

  • निःशुल्क  ए.टि.एम
  • निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क इन्टरनेट  बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क ASBA
  • निःशुल्क  चेक बुक

 

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि