Sunday February 25, 2024
वि.सं २०८० फाल्गुण १३ आईतबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्स रु १००,०० /-
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • नि:शुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • VISA डेबिट कार्ड 
  • नि:शुल्क मोबाइल बैंकिंग (पहिलो वर्षको लागि)
  • ईन्टरनेट बैंकिंग 

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकताको प्रतिलिपी