Wednesday February 8, 2023
वि.सं २०७९ माघ २५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्स रु १००,००/- 
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • नि:शुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • निशूल्क Visa ए.टि.एम (पहिलो वर्षको लागि)
  • निशूल्क मोबाइल बैंकिंग ( हरेक वर्षको लागि)
  • निशूल्क  ईन्टरनेट बैंकिंग (हरेकवर्षको लागि)
  • रु १००,००० र (दुर्घटना मृत्यु तथा अशक्तता बीमा)

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकताको प्रतिलिपी